تعداد بازدید از صفحه:

250

تولد:

ملیت:

صنم صالحی

صنم صالحی در آثاری همچون سریال "شهر قشنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)