تعداد بازدید از صفحه:

163

تولد:

ملیت:

رامین ریاضی

بازیگر

رامین ریاضی در آثاری همچون فیلم "خانه(ائو)" و فیلم کوتاه "زیرو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)