تعداد بازدید از صفحه:

265

تولد:

ملیت:

مجید تربتی فرد

کارگردان

مجید تربتی فرد کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "مونج"، "شاید دوست شاید دشمن"، "سبز سپید سرخ"، "بام تا بام"، "حکمت پنهان" را برعهده داشته است.

کارگردان (5)