تعداد بازدید از صفحه:

220

تولد:

ملیت:

صمد دلنواز

صمد دلنواز در آثاری همچون فیلم "پوست" به عنوان بازیگر حضور داشته است,

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

پوست

1397