تعداد بازدید از صفحه:

225

تولد:

ملیت:

ابراهیم دهقان زاده

بازیگر

ابراهیم دهقان زاده در آثاری همچون فیلم "پوست" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

پوست

1397