تعداد بازدید از صفحه:

441

تولد:

ملیت:

صدیقه دریانی

صدیقه دریانی در آثاری همچون فیلمهای "پوست"، "خانه(ائو)" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)