تعداد بازدید از صفحه:

171

تولد:

ملیت:

مهدی احمدی

مهدی احمدی در آثاری همچون فیلمهای "وروجک ها"، "انارهای نارس"، "بگو که رویا نیست"، "بازنشسته ها"، "روز از نو" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (7)