تعداد بازدید از صفحه:

358

تولد:

ملیت:

عسگری رئیسی

عسگری رئیسی در آثاری همچون فیلمهای "ول وله"، "پیله و پروانه"، "تله مرگ"، "ایستاده در آغاز"، "بعد از غبار" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (9)