تعداد بازدید از صفحه:

137

تولد:

ملیت:

رحیم ادبی

بازیگر

رحیم ادبی در آثاری همچون فیلمهای "قتل عمد"، "یتیم خانه ایران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)