تعداد بازدید از صفحه:

139

تولد:

ملیت:

حسن رحیمی

حسن رحیمی در آثاری همچون فیلمهای "کلمبوس"، "پروا"، "پا تو کفش من نکن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)