تولد:

ملیت:

پرمون قدسی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)