تولد:

ملیت:

بهرام کمیجانی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (9)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)