تولد:

ملیت:

پوریا اخوان

پوریا اخوان به عنوان بازیگر در سریال "آنها" حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)