تعداد بازدید از صفحه:

420

تولد:

ملیت:

صبا اسکندری

صبا اسکندری در آثاری همچون فیلم "ملی و راه های نرفته اش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)