تولد:

ملیت:

وحیده قوهستانی

وحیده قوهستانی در آثاری همچون سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

آنها

1400

کارگردانی (0)