تعداد بازدید از صفحه:

161

تولد:

ملیت:

نورگل شایدولایوا

نورگل شایدولایوا در آثاری همچون سریال "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)

آنها

1400