تعداد بازدید از صفحه:

150

تولد:

ملیت:

درسای صبحه

درسای صبحه در سریالهای "آنها" و "بیگانه ای با من است" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)