تولد:

ملیت:

درسای صبحه

درسای صبحه در سریالهای "آنها" و "بیگانه ای با من است" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)