تولد:

ملیت:

سیدمحمد طاهریان قهفرخی

سیدمحمد طاهریان قهفرخی در آثاری همچون فیلمهای "یاردا"، "نشانه"، "افسانه ماه تی تی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

سیدمحمد طاهریان قهفرخی همچنین کارگردانی فیلم "چهل روز تا برادری" را نیز برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)