تولد:

ملیت:

مجید مافی (مجید معافی)

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (4)

سریال ها (3)

کارگردانی (2)