تعداد بازدید از صفحه:

47

تولد:

ملیت:

ایران نیرومند

بازیگر

ایران نیرومند در آثاری همچون فیلم "آدمکش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)