تولد:

ملیت:

پاشا رستمی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (7)

کارگردانی (0)