تعداد بازدید از صفحه:

308

تولد:

ملیت:

مانلی اصفهانی نژاد(مانلی اصفهانی)

مانلی اصفهانی در فیلم های "درخونگاه" و "یک کیلو و بیست و یک گرم"، "دختر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)