تعداد بازدید از صفحه:

449

تولد:

ملیت:

ماهان لشگری

ماهان لشگری در آثاری همچون فیلم "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)