تعداد بازدید از صفحه:

277

تولد:

ملیت:

مهرداد ساعی

مهرداد ساعی در آثاری همچون فیلمهای "مغز استخوان"، "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)