تعداد بازدید از صفحه:

662

تولد:

ملیت:

امین مقدم

امین مقدم در آثاری همچون فیلم "مطرب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

مطرب

1397