تعداد بازدید از صفحه:

251

تولد:

ملیت:

امیرجمشید صادقی

امیرجمشید صادقی به عنوان بازیگر در فیلم "خانه دیگری" حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)