تولد:

ملیت:

پروین میکده

فیلموگرافی (69)

ذبیح

1391

میش

1388

دعوت

1387

بیست

1387

نغمه

1380

زخمی

1376

سریال ها (47)

کارگردانی (0)