تولد:

ملیت:

علیرضا اوسیوند

فیلموگرافی (64)

بلیط

1400

خرس

1390

خراش

1390

سریال ها (34)

کارگردانی (2)