تعداد بازدید از صفحه:

28

تولد:

ملیت:

رامین بهزادی

مدیر تدارکات | دستیار تدارکات | مسئول هنروران

از فعالیتهای رامین بهزادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
🔹مدیر تدارکات در فیلم "تک تیرانداز"
🔹دستیار تدارکات در فیلم "بومرنگ"
🔹مسئول هنروران در فیلم "بومرنگ"

مدیر تدارکات (1)

دستیار تدارکات (1)

مسئول هنروران (1)