تعداد بازدید از صفحه:

200

تولد:

ملیت:

امیرکیوان چایچی

بازیگر

امیرکیوان چایچی در آثاری همچون سریال "فرمان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)