تعداد بازدید از صفحه:

15

تولد:

ملیت:

محمدرضا جنیدی

مدیر صحنه | دستیار طراح صحنه

محمدرضا جنیدی در آثاری همچون فیلم "سونامی" به عنوان مدیر صحنه و در فیلم "جوجه تیغی" به عنوان دستیار طراح صحنه فعالیت داشته است.

مدیر صحنه (1)

دستیار طراح صحنه (1)