تعداد بازدید از صفحه:

141

تولد:

ملیت:

حسین فدایی

حسین فدایی در آثاری همچون فیلمهای "یل فام"، "پروا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)