نام:

سام نخعی

تعداد بازدید از صفحه:

306

تولد:

ملیت:

سام نخعی

سام نخعی در آثاری همچون فیلم "بی رویا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)