تعداد بازدید از صفحه:

111

تولد:

ملیت:

علیرضا موسوی

بازیگر

علیرضا موسوی در آثاری همچون فیلمهای "به وقت شام"، "ملکه" و نمایشهای "هتلی ها"، "مکبث"، "مزا مزا"، "فیش آباد"، "مرگ مشکوک" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (9)