تعداد بازدید از صفحه:

127

تولد:

ملیت:

سیدمحمد موسوی

بازیگر

سیدمحمد موسوی در آثاری همچون فیلمهای "ماجان"، "از تهران تا بهشت"، "زیباتر از زندگی" و فیلم کوتاه "گداز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)