تولد:

ملیت:

سعید محمدی زاده

کارگردان

سعید محمدی زاده کارگردانی آثاری همچون فیلم "شیب تند" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)