تولد:

ملیت:

امیرحسین جهددوست

کارگردان

امیرحسین جهددوست کارگردانی آثاری همچون فیلم "هم سایه ها" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)