تعداد بازدید از صفحه:

193

تولد:

ملیت:

امیرحسین طالبی

امیرحسین طالبی در آثاری همچون فیلمهای "خودزنی"، "سجل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)