تولد:

ملیت:

مسعود نوروزی

فیلموگرافی (1)

سریال ها (1)

یاغی

1401

کارگردانی (0)