تعداد بازدید از صفحه:

194

تولد:

ملیت:

تاجبخش فنائیان

کارگردان | ناظر کیفی

تاجبخش فنائیان کارگردانی آثاری همچون سریالهای "حجربن عدی"، "همه بچه های ما" و نمایش "هملت و دن کیشوت" را برعهده داشته است.

تاجبخش فنائیان همچنین به عنوان ناظر کیفی در فیلم "چشم آفتاب" نیز فعالیت داشته است.

کارگردان (3)

ناظر کیفی (1)