تعداد بازدید از صفحه:

289

تولد:

ملیت:

سارا پوردلجو

سارا پوردلجو در آثاری همچون سریالهای "زخم کاری 2 (بازگشت)"، "میدان سرخ"، "پوست شیر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)