تعداد بازدید از صفحه:

204

تولد:

ملیت:

طاهر رحیم

طاهر رحیم در آثاری همچون فیلم "گذشته" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)