تعداد بازدید از صفحه:

388

تولد:

ملیت:

مهرداد زحمتکش

مهرداد زحمتکش در آثاری همچون فیلمهای "برف"، "شیار 143"، "دو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)